فرم پذیرش مقالات تحقیقاتی

دکتر الهه صیاد (MD & PhD) با مهارتهای چندین ساله در روش های تحقیقاتی (Research Methodology) , جمع آوری داده (Data) از منابع قابل اعتماد , آمارگیری (Biostatistics) و با مهارتهای نرم افزاری تحقیقی پژوهشی (SPSS,SAS, ...) و کد بندی در مطالعات quantitative study آماده پذیرش و تکمیل ساختن پروژه های تز ( پایان نامه) دانشگاهی و مقالات پزشکی و دارویی (به زبان انگلیسی ) میباشد.

TOP